Gmina Żegocina

 

GMINA ŻEGOCINA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.
    Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą).
    Rozporządzenie wprowadza nowe korzystne regulacje dla osób fizycznych, które mają zwiększyć ochronę  tych danych poprze m.in.
- prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji kiedy osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane
- łatwiejszy dostęp do danych – informacje o przetwarzaniu naszych danych powinny być w jasnej i zrozumiałej formie
- obowiązek informowania o naruszeniu danych
- silniejszą ochronę praw dzieci – zgoda na przetwarzania danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być zaaprobowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę na dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody
- lepszą egzekucję przestrzegania przepisów.

    Urząd Gminy w Żegocinie przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod podanymi poniżej danymi adresowymi.

2. Akty prawne:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żegocina

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW GMINY ŻEGOCINA

   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: iod.zegocina@rewolt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Bartłomiej Wójcik .
Jeżeli ma Pani/Pan szczegółowe pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Żegocina, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą: emaila: iod.zegocina@rewolt.pl

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Administratorze,
b) realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
c) w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Żegocina przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest w/w. podmiot.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom współpracującym z naszą gminą przy realizacji zadań i innych usług jako podmiotom przetwarzającym lub dalszym podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu podstawowego lub bezpośrednio z tym celem związanych.
W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z zawartych umów (np. okres trwałości projektu i okres wynikający z obowiązku archiwizacji).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Żegocina Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Administrator Danych Osobowych

[wstecz]

[bip]