SOŁECTWA GMINY ŻEGOCINA

   Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, której siedzibą jest zazwyczaj wieś. Jednak duże wsie mogą składać się nawet z kilku sołectw. W gminach miejskich odpowiednikiem sołectwa jest osiedle (ewentualnie dzielnica). Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie. Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (mieszkańców), wykonawczym sołtys (przewodniczący zarządu dzielnicy), organem doradczym rada sołecka.
     Statut Gminy Żegocina z 30. grudnia 2002 roku stanowi, że:
§ 55. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa, tworzone przez Radę w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Granice sołectw nanosi się na mapę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Sołectwa określone są w załączniku nr 9 do Statutu.
§ 56. Szczegółową organizację i zakres działania sołectw określają Statuty poszczególnych sołectw uchwalone przez Radę odrębną uchwałą.
§ 57. 1. Uchwały Rady w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectw podejmowane są po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych sołectw którzy wyrażają swoją opinię w drodze uchwał zebrań wiejskich zwoływanych w trybie określonym w Statucie sołectwa.
2. Jeżeli inicjatywa w sprawach określonych w ust. 1 wychodzi od sołectwa, również wymagana jest uchwała zebrania wiejskiego określająca zakres proponowanych zmian.
3. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w ust. 1 i 2 nie mają dla Rady charakteru wiążącego.
4. Ponadto konsultację przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom projektowanych sołectw wglądu do projektu uchwały w sprawach określonych w ust. 1, który podlega wyłożeniu na okres 14 dni w siedzibie urzędu , o czym powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 58 . Sołectwa nie posiadają własnych budżetów i nie prowadzą samodzielnej gospodarki; ich ustrój, zakres działania, sposób korzystania z mienia gminnego określają odrębne statuty uchwalone przez Radę Gminy.
§ 59. 1. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Sołtys może:
1) brać udział w sesjach Rady , zgłaszając swoje uwagi, wnioski i zapytania,
2) występować do Komisji Rady o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej,
3) brać udział w dyskusjach na Sesji Rady i posiedzeniach komisji.

SOŁECTWA GMINY ŻEGOCINA

   Aby otworzyć stronę danej wioski, proszę kliknąć w poniższą fotografię.

BEŁDNO BYTOMSKO ŁĄKTA GÓRNA ROZDZIELE ŻEGOCINA
Panorama Bełdna. Sołectwo Bytomsko. Sołectwo Łąkta Górna. rozdziele0m.jpg (4754 bytes) Sołectwo Żegocina
SOŁTYSI KADENCJI 2019 - 2023

BEŁDNO

BYTOMSKO

ŁĄKTA GÓRNA

ROZDZIELE

ŻEGOCINA

Agnieszka Grabowska

Agnieszka Grabowska

SOŁTYSI KADENCJI 2015 - 2018

BEŁDNO

BYTOMSKO

ŁĄKTA GÓRNA

ROZDZIELE

ŻEGOCINA

Stanisław Furtak.

Ignacy Rożnowski.

Tadeusz Stary.

Paweł Frączek

Tomasz Janiczek

Stanisław Furtak

Ignacy Rożnowski

Tadeusz Stary. Paweł Frączek

Tomasz Janiczek

SOŁTYSI KADENCJI 2011 - 2014

BEŁDNO

BYTOMSKO

ŁĄKTA GÓRNA

ROZDZIELE

ŻEGOCINA

Stanisław Furtak.

Ignacy Rożnowski.

Stanisław Wątroba

Stanisław Guzik.

Bolesław Łękawa.

Stanisław Furtak

Ignacy Rożnowski

Stanisław Wątroba

Stanisław Guzik

Bolesław Łękawa

SOŁTYSI KADENCJI 2007 - 2011
BEŁDNO BYTOMSKO ŁĄKTA GÓRNA ROZDZIELE ŻEGOCINA
Stanisław Furtak. IGNACY ROŻNOWSKI Stanisław Wątroba Stanisław Guzik. Bolesław Łękawa.
Stanisław Furtak Ignacy Rożnowski Stanisław Wątroba Stanisław Guzik Bolesław Łękawa
SOŁTYSI KADENCJI 2004 - 2007
BEŁDNO BYTOMSKO ŁĄKTA GÓRNA ROZDZIELE ŻEGOCINA
STANISŁAW FURTAK IGNACY ROŻNOWSKI Kazimierz Krawczyk.  STANISŁAW GUZIK BOLESŁAW ŁĘKAWA
Stanisław Furtak Ignacy Rożnowski Kazimierz Krawczyk Stanisław Guzik Bolesław Łękawa

[wstecz]