REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2006/2007

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

    Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - największa szkoła w Gminie Żegocina - już kilka dni temu rozpoczął akcję rekrutacji uczniów do wszystkich szkół, wchodzących w skład Zespołu tj. Publicznego Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Uzupełniającego. Zasady tej rekrutacji zostały zawarte w dokumencie "Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w roku szkolnym 2006/2007". Szkoła, której dyrektorką jest pani mgr Danuta Pączek, przygotowała wiele materiałów promocyjnych (ulotki informacyjne, kalendarzyki itp.).  Ważnym elementem tej promocji był udział w Giełdzie Informacji Zawodowej (zwana również targami edukacyjnymi), która została zorganizowana w dniach 24-25 marca 2006 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

 Stoisko ZS w Żegocinie na tegorocznych Targach Edukacyjnych w Bochni. Stoisko ZS w Żegocinie na tegorocznych Targach Edukacyjnych w Bochni.
Stoisko ZS w Żegocinie na tegorocznych Targach Edukacyjnych w Bochni. Stoisko ZS w Żegocinie na tegorocznych Targach Edukacyjnych w Bochni.
   Jedną z uczennic, reprezentujących Zespół Szkół w Żegocinie na targach w Bochni, była Marta Chmielowska. - Na naszym stoisku stale dyżurowało kilku uczniów, w tym koleżanka ubrana w strój patronki szkoły - św. Jadwigi oraz dwóch paziów. Zwiedzający wystawę gimnazjaliści mogli zobaczyć na naszym stoisku komputerową prezentację oferty szkoły, kroniki szkolne, mogli od nas dowiedzieć się o szkole wszystkiego oraz otrzymać materiały promocyjne. Zainteresowanie naszym stoiskiem i ofertą było duże. Rozdaliśmy np. około 2 tysięcy kalendarzyków Uczniowie pytali nas np. o ilość języka angielskiego, o profile szkoły, o warunkach nauki i także o nauczycieli. Najczęściej były to osoby z okolicy Żegociny, a więc z Kierlikówki, Łapanowa, Kamionnej, Rajbrotu. Na naszym stoisku pojawili się także panowie ze Starostwa. Był także Przewodniczący Rady Powiatu pan Leopold Grabowski - wspomina tegoroczna maturzystka żegocińskiego liceum.
    - Chcielibyśmy zaoferować uczniom 35 miejsc w każdej klasie. Zapewniamy wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyposażenie. W rankingu zrobionym przez Delegaturę Zamiejscową Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie żegocińskie liceum zostało sklasyfikowane na miejscu czołowych miejscach, w zależności od przedmiotów od pierwszego do 10 (na ponad 60 szkół). Wśród szkół powiatu bocheńskiego jesteśmy na trzecim miejscu. Szkoła dysponuje dużą salą gimnastyczną, pięknie urządzoną aulą, nowoczesną pracownią komputerową, bogato wyposażona biblioteką. Świetnie pracuje samorząd uczniowski, a do dyspozycji uczniów jest szkolna kawiarenka. W placówce panuje świetna atmosfera nauki i uczniowie czują się u nas dobrze i bezpiecznie - tak o atutach Zespołu mówi pani dyrektor mgr Danuta Pączek.
   Poniżej prezentujemy pełny zestaw dokumentów związanych z tegoroczną ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE


Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkól im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w roku szkolnym 2006/2007
§1
Zadania Komisji Rekrutacyjna - Kwalifikacyjnej:
l. Do zadań Komisji Rekrutacyjne - Kwalifikacyjnej należy:
1) Opracowanie zasad rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie na rok szkolny 2006/2007.
2) Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych zgodnie z przyjętymi zasadami:
- Gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej
- Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie gimnazjum
- Liceum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
3) Ustalenie listy przyjętych do klas pierwszych w Zespole Szkół oraz sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 2
Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie:
l. Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:
1) do Gimnazjum:
- dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców w postaci zapisania ucznia do szkoły oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,
- dla uczniów spoza obwodu: podanie rodzica o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu.
2) do LO
- życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
- 2 fotografie,
- orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
- poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli uczeń takowe posiada,
- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w pkt. 7.
3) do ZSZ:
- życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
- 2 fotografie,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
- zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
- poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli uczeń takowe posiada,
- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4) do Liceum Uzupełniającego:
- życiorys i podanie zawierające nr PESEL kandydata,
- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
- 2 fotografie,
- opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej jeżeli uczeń takowe posiada.
2. Kandydaci do LO i ZSZ mogą składać dokumenty do najwyżej trzech szkół.
3. Kandydat do LO i ZSZ składający dokumenty posługuje się poświadczonymi kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczonymi kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Oryginał świadectwa i zaświadczenia należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
4. Kopie świadectw i zaświadczeń wydaje dyrektor gimnazjum.
5. Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1) O przyjęciu do klasy pierwszej Gimnazjum decyduje:
- dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców oraz złożenie dokumentów,
- dla uczniów spoza obwodu: limit wolnych miejsc.
2) O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się uczniowie, którzy z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć uzyskali łącznie co najmniej 60 punktów. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
3) O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
4) O przyjęciu do Liceum Uzupełniającego decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
6. Kandydat do klasy pierwszej może otrzymać max 200 kt, w tym:
1) 100 pkt liczba pkt możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki,
2) 100 pkt liczba pkt możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7. Kandydat otrzyma punkty za świadectwo z następujących przedmiotów:
1) LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, historii, biologii:
- język polski,
- historia,
- biologia,
- obowiązkowy język obcy.
2) LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, fizyki, geografii:
- język polski,
- matematyka,
- fizyka,
- geografia.
3) ZSZ
- język polski,
- matematyka,
- historia,
- elementy informatyki.
8. Kandydaci do LO i ZSZ mogą uzyskać punkty:
1) z przeliczenia ocen na świadectwie - maksymalnie 80 punktów
- celujący - 20 punktów,
- bardzo dobry - 18 punktów,
- dobry - 15 punktów,
- dostateczny - 10 punktów,
-dopuszczający - 2 punkty.
2) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym:
- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
- za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
- finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów
- za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne do 5 punktów, przy czym rozdział punktów jest zgodny z załącznikiem 2 Decyzji MKO z dnia 21 grudnia 2005 r.
9. Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są:
1) konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, historyczny, chemiczny, fizyki i astronomii, biologiczny, geograficzny.
2) konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 - 1683. Od Obertyna do Wiednia.
10. Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół.
11. Kandydaci posiadający orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej są przyjmowani do szkoły pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów, o których mowa w p. 5.
12. Uczniowie zwolnieni z powodów losowych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego uzyskują wynik punktowy przez podwojenie liczby punktów za świadectwo i inne osiągnięcia.
13. Dzieciom nauczycieli przy równorzędnych z innymi kandydatami wynikach, przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.
§3
Terminy rekrutacji
l. Gimnazjum:
- od 22 marca do 26 maja 2006 r. - Składanie podań przez absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum    
- od 5 czerwca do 30 czerwca 2006 r. - Rozpatrywanie podań    
- do 4 lipca 2006 r. - Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej    
- 1 lipca 2006 r. godz. 12.00 - Zakończenie przyjęć i ogłoszenie list przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
- od 15 maj a 2006 r. do 19 czerwca 2006 godz. 15.00 - Składanie dokumentów do wybranych szkół     
- od 23 czerwca 2006 do 27 czerwca 2006 godz.15.00 - Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego    
- 30 czerwca 2006 r. do godz. 14.00 - Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły    
- do 4 lipca 2006 r. godz. 14.00 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole - złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej    
- 5 lipca 2006 r, do godz. 12.00 - Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły    
- od 7 lipca 2006 r. - Dodatkowa rekrutacja - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginału dokumentów  
- 10 lipca 2006 r. do 12.00 - Ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji    
- 12 lipca 2006 r. - Zakończenie rekrutacji    
Liceum Uzupełniające:
- do 25 sierpnia 2006 r. - Składanie dokumentów.
- od 26 sierpnia 2006 r. do 27 sierpnia 2006 r. - Rozmowa kwalifikacyjna.
- 28 sierpnia 2006 r. - Ogłoszenie list przyjętych.     
§5
Ogłaszanie wyników reformacji
l. Szkolna Komisja Rekrutacyjne - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w LO, ZSZ, LU zgodnie z w/w terminami:
2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjne - Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.
§6
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole:
1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2. Do dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną.
3. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, w dodatkowej rekrutacji posługują się wyłącznie oryginałami dokumentów.

Żegocina, 17 lutego 2006 r.

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2006/2007
do oddziałów wielozawodowych z językiem niemieckim dla uczniów - młodocianych pracowników kształcących się w zawodach rzemieślniczych w prywatnych i uspołecznionych
zakładach pracy.
Czas nauki wynosi 2 lub 3 lata w zależności od wybranego zawodu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie od 15 maja do 19 czerwca 2006 r:
> życiorys i podanie zawierające nr PESEL
> 2 fotografie
> zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
> zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę
> poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
> poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
> ewentualnie posiadane orzeczenia kwalifikacyjne lub opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych
Listę kandydatów ogłasza 30 czerwca 2006 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna. Do 4 lipca kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, składając w szkole: oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8.00 do 15.00.

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ 2-LETNIEGO ZAOCZNEGO LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
ogłasza nabór do klasy pierwszej 2 letniego zaocznego liceum uzupełniającego dla dorosłych
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2006/2007 do oddziałów z jeżykiem niemieckim lub językiem rosyjskim Liceum pozwoli absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej uzupełnić wykształcenie średnie i zdać egzamin maturalny.
Dokumenty należy składać w sekretariacie do 25 sierpnia:
> życiorys i podanie zawierające nr PESEL
> 2 fotografie
> świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub jego kopia
> zaświadczenie o wynikach egzaminu zawodowego lub dyplom czeladniczy (mogą być kopie)
> ewentualnie posiadane orzeczenia kwalifikacyjne lub opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8°° do 15.00.

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ 3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

    Dyrekcja Zespołu Szkól im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej 3 - liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2006/2007 z językiem podstawowym angielskim (zwiększona liczba godzin), dodatkowym językiem niemieckim oraz rozszerzoną podstawą programową z przedmiotów: język polski, historia, biologia lub matematyka, geografia, fizyka z astronomią.
    Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt przewidzianych w zasadach tegorocznej rekrutacji.
    Dokumenty należy składać w sekretariacie od 15 maja do 19 czerwca 2006 roku:
> życiorys i podanie zawierające nr PESEL,
> 2 fotografie,
> orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
> zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych,
> poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
> poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
> ewentualnie posiadane orzeczenia kwalifikacyjne lub opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych.
Listę kandydatów ogłasza 30 czerwca 2006 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjne - Kwalifikacyjna.
    Do 4 lipca kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, składając w szkole: oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną.
    Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8.00 do 15.00.
NABÓR 2002 >>> NABÓR 2003 >>> NABÓR 2005 >>>

[archiwum stron]                                [wstecz]