POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI INFORMUJE - 13.06.2019

    W związku z realizacją projektu oraz ogłoszonymi naborami w projekcie "Aktywizacja osób w wieku 30 lal i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorylelowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa - projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni przesyła zaktualizowane informacje o ogłoszonych naborach z prośbą o upowszechnienie informacji w Państwa siedzibie oraz na stronie internetowej.

  

Aktualizacja informacji o naborze wniosków na organizację miejsc odbywania stażu.

   Do udziału w stażu kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania staż.

Pamiętaj - kandydaci wskazani we wniosku nie spełniający określonych w zasadach warunków doboru uczestników nie będą skierowani do odbycia stażu.

Wnioski można składać na dzienniku podawczym pokój nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

W ramach realizacji projektu planuje się zorganizowanie 1 miejsca na okres do 30.11.2019 r. dla osób, które należą do następujących grup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- osoby z niepełnosprawnościami.

   Na zorganizowane miejsca odbywania stażu nie może być skierowana osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014- 2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM, grupy docelowe mogą ulec zmianie ww. naborze.

Pamiętaj - Warunki organizacji i realizacji staży znajdują się w Zasadach organizacji i realizacji staży w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ( RPO WM) 2014-2020 - zapoznaj się z nimi przed złożeniem wniosku.

Ze wsparcia w ramach projektu mogą również skorzystać byli uczestnicy projektów w zakresie wyłączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 RPO, w tym w szczególności byli uczestnicy RPO WM z PI 9i.

Aktualizacja 03.06.2019 r.

Aktualizacja informacji o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014 – 2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim V”

   Na zorganizowane miejsce pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Ważne - warunki organizacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy znajdują się
w Zasadach w sprawie dokonywania refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski można składać na dzienniku podawczym pokój nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

Planowana ilość miejsc : 7 dla osób, które należą do poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami

   Na zorganizowane miejsc pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie może być skierowana osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014- 2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM, grupy docelowe mogą ulec zmianie ww. naborze.

   Ze wsparcia w ramach projektu mogą również skorzystać byli uczestnicy projektów w zakresie wyłączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 RPO, w tym w szczególności byli uczestnicy RPO WM z PI 9.

Aktualizacja 03.06.2019 r.

Aktualizacja informacji o naborze wniosków na organizację prac interwencyjnych w ramach RPO WM

   Na prace interwencyjne kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania prace interwencyjne.

Zatrudniając na co najmniej 1 etatu otrzymasz 1100,00 zł zwrotu poniesionych kosztów na wynagrodzenie pracownika oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Ważne - warunki organizacji prac interwencyjnych znajdują się w Zasadach organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 - zapoznaj się z nimi przed złożeniem wniosku.

W ramach realizacji naboru planuje się zorganizowanie 22 miejsc na okres do 30.11.2019 r. dla osób, które należą do następujących grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami.

Na zorganizowane miejsca odbywania stażu nie może być skierowana osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014- 2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM, grupy docelowe mogą ulec zmianie ww. naborze.

Wnioski można składać na dzienniku podawczym pokój nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

Ze wsparcia w ramach projektu mogą również skorzystać byli uczestnicy projektów w zakresie wyłączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 RPO, w tym w szczególności byli uczestnicy RPO WM z PI 9i.

Bochnia dnia 03.06.2019 r.

Aneta Drabik
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Specjalista ds. programów
014/614-97-31

Materiał nadesłany: PUP Bochnia
Opracowanie i publikacja: Tadeusz Olszewski

[wstecz]