PUP informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 611 10 51 do 53 fax: +48 14 614 97 33
e-mail: krbo@praca.gov.pl lub pup@powiat.bochnia.pl i bochnia.praca.gov.pl

URZĄD PRACY W BOCHNI INFORMUJE - 05.2019

    W związku z realizacją projektu oraz ogłoszonymi naborami w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa- projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni przesyła ogłoszone naboru z prośbą o upowszechnienie informacji w Państwa siedzibie oraz na stronie internetowej.

Aktualizacja informacji o naborze wniosków na organizację miejsc odbywania stażu.

   Do udziału w stażu kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania staż.
    Pamiętaj - kandydaci wskazani we wniosku nie spełniający określonych w zasadach warunków doboru uczestników nie będą skierowani do odbycia stażu.
    Wnioski można składać w sposób ciągły od dnia 29.03.2019 r. na dzienniku podawczym pokój nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

   W ramach realizacji projektu planuje się zorganizowanie 4 miejsc na okres do 30.11.2019r. dla osób, które należą do następujących grup:
- osoby długotrwale bezrobotne*,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami.

   *) Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
 
   Na zorganizowane miejsca odbywania stażu nie może być skierowana osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014- 2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM, grupy docelowe mogą ulec zmianie ww. naborze.
   Pamiętaj - Warunki organizacji i realizacji staży znajdują się w Zasadach organizacji i realizacji
staży w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ( RPO WM) 2014-2020 - zapoznaj się z nimi przed złożeniem wniosku.

    Ze wsparcia w ramach projektu mogą również skorzystać byli uczestnicy projektów w zakresie wyłączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 RPO, w tym w szczególności byli uczestnicy RPO WM z PI 9i.

14.05.2019 r.

Aktualizacja informacji o naborze wniosków na organizację
prac interwencyjnych w ramach RPO WM

    Na prace interwencyjne kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania prace interwencyjne.

   Zatrudniając na co najmniej 1 etatu otrzymasz 1100,00 zł zwrotu poniesionych kosztów na wynagrodzenie pracownika oraz składkę na ubezpieczenie społeczne
od refundowanego wynagrodzenia.

    Ważne - warunki organizacji prac interwencyjnych znajdują się w Zasadach organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 - zapoznaj się z nimi przed złożeniem wniosku.

   W ramach realizacji naboru planuje się zorganizowanie 27 miejsc na okres do 30.11.2019 r. dla osób, które należą do następujących grup:

- osoby długotrwale bezrobotne*,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami.

*) Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Na zorganizowane miejsca odbywania stażu nie może być skierowana osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014- 2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM, grupy docelowe mogą ulec zmianie ww. naborze.

    Wnioski można składać w sposób ciągły od dnia 08.04.2019 na dzienniku podawczym pokój
nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

    Ze wsparcia w ramach projektu mogą również skorzystać byli uczestnicy projektów w zakresie wyłączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 RPO, w tym w szczególności byli uczestnicy RPO WM z PI 9i.

Bochnia 14.05.2019 r.     

    Informujemy o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014 – 2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim V”

   Na zorganizowane miejsce pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

   Ważne - warunki organizacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy znajdują się
w Zasadach w sprawie dokonywania refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

   Wnioski można składać w sposób ciągły od dnia 16.05.2019 r. na dzienniku podawczym pokój
nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

Planowana ilość miejsc : 9 dla osób, które należą do poniższych grup:
osoby długotrwale bezrobotne*
osoby w wieku 50 lat i więcej
osoby z niepełnosprawnościami
* Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

    Na zorganizowane miejsc pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie może być skierowana osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014- 2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

    Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM, grupy docelowe mogą ulec zmianie ww. naborze.

   Ze wsparcia w ramach projektu mogą również skorzystać byli uczestnicy projektów w zakresie wyłączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 RPO, w tym w szczególności byli uczestnicy RPO WM z PI 9.

Bochnia 13.05.2019 r.

[wstecz]