Karpaty Łączą - ZIelona Infrastruktura.

ŻEGOCINA PRZYSTĄPIŁA DO KONKURSOWEGO PROJEKTU "KARPATY ŁĄCZĄ - ZIELONA INFRASTRUKTURA"

     Gmina Żegocina przystąpiła do konkursu na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury w ramach projektu LIFE pn. "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach".
    Organizatorem Konkursu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, który jest Lider Projektu. Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów mających siedziby i/lub działających w polskiej części Karpat – to jest na obszarze administracyjnym 200 gmin objętych zasięgiem stosowania w Polsce Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej). Celem Konkursu jest wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy – w tym przede wszystkim samorządów lokalnych (JST) oraz lokalnych grup działania (LGD) gmin karpackich, przy współpracy innych organizacji i podmiotów lokalnych oraz udziale mieszkańców gmin karpackich – na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury (ZI) – zarówno na obszarach Natura 2000, jak też pomiędzy tymi obszarami, w celu zachowania łączności ekologicznej w Karpatach oraz wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnego.
    Przedmiotem konkursu jest partycypacyjne, tj. przy udziale możliwie szerokiego grona interesariuszy i miejscowych społeczności, opracowanie lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury. Okres przygotowania pracy konkursowej wynosi maksymalnie 10 miesięcy od daty zgłoszenia udziału w Konkursie, przy czym najpóźniejszą datą złożenia pracy konkursowej jest dzień 30 września 2019 roku.
    Rozstrzygnięcie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku. Spośród złożonych prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięć) zwycięskich Zespołów projektowych – Laureatów Konkursu, autorów najwyżej ocenionych prac konkursowych.
    W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: dla każdego z pięciu zwycięskich Zespołów projektowych – Laureatów Konkursu:
1) wsparcie finansowe z funduszy Projektu przeznaczone na realizację wybranego przez Zespół projektowy w uzgodnieniu z Organizatorem elementu przedsięwzięcia zgłoszonego do Konkursu, w wysokości do 36 000 złotych brutto
2)mapy tematyczne prezentujące efekty działań Zespołu konkursowego – tj. efekty inwentaryzacji i mapowania zielonej infrastruktury w ramach opracowywania pracy konkursowej – na tle innych treści o charakterze przyrodniczym, kulturowym, turystycznym.
    W ramach konkursu zarejestrowanych zostało 10 zespołów konkursowych, więc szansa na nagrodę dla Gminy Żegocina jest bardzo duża. Mając na uwadze powyższe zmierzenie prosimy mieszkańców o pomoc polegającą na wypełnienie ankiety znajdującej się po linkiem: http://www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/ankieta.

Materiał nedesłany: KK UG w Żegocinie

[wstecz]