ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZNP

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina.

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina.

    Związek Nauczycielstwa Polskiego, który świętuje właśnie stulecie swojej działalności, ma także długą historię na terenie Gminy Żegocina (wcześniej Trzciana). Pierwsza komórka ZNP została bowiem założona w Trzcianie w 1922 roku. 3 września 2006 roku w Żegocinie odbyła się konferencja sprawozdawczo - wyborcza Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina. Podsumowano czteroletnią kadencję i wybrano nowe władze.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego - mimo trudności, jakie przezywają właściwie wszystkie związki zawodowe w Polsce - ma nie tylko piękną historię, ale wciąż jest główną siłą broniącą interesów wszystkich pracowników oświaty w Polsce. Prawie półmilionowa organizacja należy do największych w Polsce związków zawodowych. Także na terenie swojego działania Międzygminny Zarząd ZNP Trzciana - Żegocina jest organizacją, która reprezentuje interesy trzciańskich i żegocińskich nauczycieli wobec dyrektorów szkół i samorządów gminnych.
   Obradujący, przy 37 procentowej frekwencji, członkowie ZNP z terenu gmin Trzciana i Żegocina, dokonali podsumowania minionej kadencji. Prezes Międzygminnego Oddziału ZNP Wiesław Wolak przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności organizacji w okresie od
21 maja 2002 do 3 października 2006 r. Za najważniejsze działania Zarządu w kadencji uznał:
.    dobra współpracę z władzami Gmin i udział członków ZNP w komisjach oświatowych rad gmin, dzięki czemu udało się wypracować jednolite i zgodne z prawem regulaminy wynagradzania,
.   uczestnictwo członków  Zarządu MOZNP w Komisjach Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
.    udział w kształtowaniu budżetu gminy na oświatę oraz sieci placówek szkolnych,
.   opiniowanie, konsultowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Dzięki temu uniknięto konfliktów przy reorganizacji placówek oświatowych.
.    zorganizowanie corocznych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które zawsze odbywały się w innym miejscu i były atrakcyjne
.    zorganizowanie dwóch wycieczek autokarowych do Zakopanego i Krynicy, przy coraz większym zainteresowaniu członków Oddziału tą formą wypoczynku.
.    zorganizowanie nowej formy rekreacyjno-sportowego wypoczynku pod nazwą "Nauczycielskie potyczki",
.    prowadzenie akcji przygotowania i rozdawania w okresie Świąt Bożego Narodzenia paczek świątecznych dla członków Oddziału.
     - Są w naszej działalności również porażki. Nie udało się z różnych przyczyn zorganizować uroczystości z okazji 100-lecia Związku. Na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia dla usprawnienia pracy naszego Oddziału. Nastąpił pewien ubytek liczby członków. Coraz mniejszej grupie naszych członków chce się pracować społecznie. Należy wspomnieć, że w tej kadencji jak i w poprzedniej prezes nie korzystał z urlopowania, dzięki czemu kontakt z członkami Oddziału był niezwykle utrudniony - mówił Wiesław Wolak. Poinformował także o wydatkowaniu pieniędzy ze składek członkowskich (zasiłki statutowe - 14, zapomogi losowe - 9, działalność rekreacyjno-sportowa, obchody DEN, działalność turystyczna (2 wycieczki), delegacje, materiały biurowe, zatrudnienie pracownika (księgowego), zakup kalendarzy nauczycielskich).
    Na koniec swojego wystąpienia  Wiesław Wolak podziękował członkom ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za współpracę, serdeczność i zaangażowanie oraz członkom Oddziału za wykazaną aktywność i wspieranie inicjatyw Zarządu, a władzom samorządowym za dobrą współpracę i zrozumienie w rozwiązywaniu problemów oświatowych.
   Sprawozdanie z działalności przedstawiła także oddziałowa komisja rewizyjna. W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono kilka istotnych problemów związanych z oświatą. Zastanawiano się nad przyczynami spadku zainteresowania młodych nauczycieli działalnością w związkach zawodowych, mówiono o problemie tzw. społecznych zastępstw, działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wykorzystaniu subwencji oświatowej, konieczności zmiany zasad finansowania oświaty wiejskiej.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina.
Wiesław Wolak podczas składania sprawozdania z działalności zarządu. Obradom uważnie przysłuchiwał się Jerzy Zięba z Zarządu Okręgu ZNP w Krakowie.

    Uważnie obradom i dyskusji przysłuchiwał się gość żegocińskich związkowców - pan Jerzy Zięba - Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP w Krakowie, który zabrał głos w dyskusji nad sprawozdaniami i przedstawił związkowcom kilka propozycji działania. Przybliżył działania małopolskich związkowców z ZNP w sprawie zmniejszenia płac dla niektórych nauczycieli. Przypomniał walkę w obronie Karty Nauczyciela (była dorobkiem ZNP i istniała już w dwudziestoleciu wojennych - od 1926 roku). Wskazał na istotną rolę Związku przy tworzeniu regulaminu wynagradzania i pilnowania wykorzystania subwencji oświatowej (ponad 150 gmin w Polsce nie wykorzystuje tej subwencji w pełni pozostawiając kwotę około 10 mln zł w skali roku). Uznał, że jest kilka możliwości uaktywnienia środowiska nauczycielskiego w działalności związkowej. Przedstawił w tej kwestii kilka propozycji.
     W głosowaniu jawnym zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, po czym przeprowadzono wybory tajne, osobno na stanowisko Prezesa Oddziału, osobno członków zarządu i osobno komisji rewizyjnej.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina.
Dyskusja nad sprawozdaniami. Wybory nowych władz.

    Prezesem Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina został wybrany ponownie Wiesław Wolak. W skład zarządu wybrano: Marię Kącką, Lucynę Nowak, Tadeusza Olszewskiego, Andrzeja Rośka i Stanisława Tracza. W komisji rewizyjnej pracować będą: Maria Więcław, Urszula Szczepanik i Krystyna Tatko.
   Przyjęto jedną uchwałę (o absolutorium) i kilka wniosków, m. in. w sprawie wznowienia wydawania biuletynu "Kaganek", zorganizowania pomocy dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zorganizowania stałej siedziby związkowej i przeprowadzenia obchodów 100-lecia ZNP.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Międzygminnego Oddziału ZNP Trzciana - Żegocina.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej M. Dyrdał ogłosiła wyniki wyborów. Wiesław Wolak ponownie zostal wybrany Prezesem Oddziału ZNP.

   Problemów i dyskusji nad kierunkami rozwoju polskiej oświaty nie brakuje. Są kontrowersyjne decyzje i plany. W tej dyskusji nad poprawą sytuacji w oświacie i kondycją polskiego nauczyciela nie może zabraknąć głosu ZNP. Dlatego nowy zarząd czeka sporo pracy.

[wstecz]