DWÓR Z ŁĄKTY GÓRNEJ NA SPRZEDAŻ

Dwór w Łąkcie Górnej. Podworski spichlerz.
Dwór w Łąkcie Górnej. Przydworski spichlerz.

    Po długim okresie wahań, ustaleń i rozpraw sądowych zapadła wreszcie decyzja o sprzedaży części podworskiego obiektu w Łąkcie Górnej. Gmina Żegocina, obecny właściciel terenu i budynków podworskich, 18 października 2006 roku ogłosiła przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Zespołu Dworsko - Parkowego w Łąkcie Górnej, wpisanego w maju 2006 roku do rejestru zabytków nieruchomych.
    Zainteresowanie kupnem jest bardzo duże. Od chwili opublikowania ogłoszenia o przetargu w prasie i w serwisie internetowym gminy telefony Urzędu Gminy w Żegocinie co chwilę dzwonią, a zainteresowane kupnem osoby dowiadują się o szczegóły.
    O zamiarze sprzedania części dóbr ziemskich Armatowiczów i później Rutowskich, przejętych przez państwo i częściowo rozparcelowanych w 1946 roku, było wiadomo już od dawna. Trwały jednak sądowe i administracyjne procedury związane z ustaleniem prawa własności. Tymczasem obiekt stopniowo niszczał, głównie skutkiem działania chuliganów. Od większej rujnacji uratowały go działania samorządu gminnego, który budynek osuszył i przeprowadził prace przy zabezpieczeniu dachu. 28 września 2005 roku Rada Gminy w Żegocinie podjęła uchwałę  nr XXVII/185/05 w sprawie sprzedaży zespołu dworsko - parkowego w Łąkcie Górnej. "Rada Gminy w Żegocinie wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 1376/12 i powierzchni 2,5113 ha, położonej Łąkcie Górnej, ujawnionej w Księdze Wieczystej nr 60533 Sądu Rejonowego w Bochni, zabudowanej dworkiem, spichlerzem, kapliczką wraz z otaczającym je parkiem oraz współczesnym pawilonem" - czytamy w uchwale żegocińskiego samorządu.
    Ponieważ trwały jeszcze ustalenia ze spadkobiercą trzeba było czekać. Rok wcześniej żegociński samorząd podjął starania o geodezyjne podzielenie terenu ma trzy części. Pierwsza to fragment, na którym znajdują się obiekty szkolne, druga to głównie ogólnodostępne ciągi komunikacyjne, w tym zabytkowa aleja grabowa i droga do trzeciej, przeznaczonej do sprzedaży części posesji. Tereny i obiekty przeznaczone do sprzedaży poddano ekspertyzie i wycenie.
     W maju 2006 roku zaszła kolejna zmiana. Małopolski Konserwator Zabytków w Krakowie mgr inż. arch. Jan Janczykowski postanowił wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego (pod nr A-56/M) zespół dworsko - parkowy  w Łąkcie Górnej. Do rejestru wpisane zostały: budynek dworu, spichlerz, kapliczka drewniana, kapliczka słupowa z figurą Chrystusa, park oraz aleja grabowa. W uzasadnieniu decyzji czytamy: "Dobra ziemskie w Łąkcie Górnej pierwotnie należały do rodu Żegotów. W przeciągu wieków wielokrotnie zmieniały właścicieli. W II pół. XIX w. nowymi właścicielami zostali Feliks i Wiktoria Armatowicz, którzy w latach 1871-1883 r., na miejscu starych zabudowań folwarcznych wznieśli nowe budynki, z których do dziś zachowały się: dwór, spichlerz i stodoła. Od 1920 r. spadkobiercami Armatowiczów byli Rutowscy, którzy zarządzali majątkiem aż do czasu jego parcelacji w 1946 r. Zespół dworski w Łąkcie Górnej usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu, przy drodze Łąkta - Ujazd. Zabudowania wkomponowane są w park krajobrazowy o częściowo zatartej kompozycji z zachowaną od strony wschodniej aleją grabową. Sam dwór umieszczono w centralnej części parku. Wzniesiony z cegły na planie prostokąta był dwukrotnie przebudowywany. W 1921 r. w elewacji południowej dobudowano kolumnowy portyk z tarasem, a w 1939 r. wydłużono skrzydło wschodnie w celu urządzenia reprezentacyjnej sali balowej. Elewacja eklektyczna z elementami neogotyckimi i klasycyzujacymi. Od strony południowej charakterystyczne ostrołukowe okna, rozdzielone półkolumienkami, nad którymi umieszczono koliste lunety. We wnętrzach zachowane elementy wyposażenia: drewniane podłogi, piece kaflowe, oraz drewniane portale. Od strony zachodniej wzniesiono dwupiętrowy, murowany spichlerz, z eklektyczną elewacją, stodołę o konstrukcji murowano -drewnianej. W południowej części parku drewniana kaplica. Park z mieszanym drzewostanem i aleją grabową od strony wschodniej. Przy wejściu do alei kapliczka skipowa z figurą Chrystusa, fundowana w 1873 r. W parku zachowany dawny staw dworski. O wartościach artystycznych dworu w Łąkcie decyduje ciekawe rozwiązanie bryły architektonicznej. Elewacja łącząca neogotyckie formy okien sali balowej z klasycystycznymi kolumnami portyku nadała z jednej strony charakter reprezentacyjny, a z drugiej charakter romantycznej posiadłości, wkomponowanej w park krajobrazowy. Walory artystyczne obiektu podkreślają zachowane elementy wyposażenia wnętrz. Zespół stanowi zwartą całość kompozycyjną, z wszystkimi, typowymi elementami dla założeń dworskich. Kolejni właściciele dworu odegrali ważną rolę w środowisku lokalnym. Pierwszy z właścicieli majątku w Łąkcie Górnej był fundatorem kościoła w pobliskiej Żegocinie. Armatowiczowie ufundowali na rzecz gminy szkołę oraz kapliczkę w 1887 r. Klemens Rutowski był znanym politykiem demokratycznym. Wymienione fakty decyduj ą o wartościach historycznych obiektu".
    Ochroną konserwatorską nie objęto: stodoły, stawu oraz części parku, na której wzniesiono zabudowania szkolne.
   
Małopolski Wojewódzki Konserwator zabytków wyraził zgodę na sprzedaż ustalając warunki jakie zostaną nałożone na przyszłego właściciela. Podstawowe to:  utrzymanie historycznej funkcji obiektów o charakterze mieszkalno-rezydencjonalnym z możliwością prowadzenia usług opiekuńczych, szkoleniowo - konferencyjnych, hotelarsko - pensjonatowych, jednak z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa szkoły. Cenę wywoławczą ustalono na 785 tysięcy i jest ona zwolniona z podatku VAT. Bonifikata od ceny uzyskanej w wyniku przetargu wynosi 50%. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2006 r. o godz.10-tej w budynku Urzędu Gminy Żegocina. Szczegóły na stronie z przetargami.

[wstecz]