WALNE ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE

WALNE ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE WALNE ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE
Sprawozdanie z działalności złożył Prezes Zarządu Kazimierz Waligóra. Sprawozdanie przedstawił także naczelnik Władysław Zatorski.

    Początek obecnego roku to okres walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ochotniczych straży pożarnych. Jako pierwsi obradowali 15 stycznia 2006 roku ochotnicy z OSP w Rozdzielu. Kolejne zebrania miały miejsce w dniach: 2 lutego - OSP w Żegocinie, 5 - OSP w Łąkcie Górnej, 11 - OSP w Bytomsku i 12 - OSP w Bełdnie.

   Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrań 2 lutego 2006 r. obradowali w swojej świetlicy członkowie najstarszej jednostki gminy, mającej już ponad 120 lat OSP w Żegocinie. Zebranie, w którym uczestniczyło 18 członków jednostki, prowadził druh Jerzy Błoniarz. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Papieża Jana Pawła II oraz członków tej jednostki: Józefa Rogali, Władysława Orła i Tomasza Kępy. W obradach wzięli także udział zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni kpt. Krzysztof Kokoszka, prezes zarządu gminnego ZOSP w Żegocinie Leopold Grabowski, sekretarz zarządu powiatowego oddziału ZOSP RP w Bochni Tadeusz Olszewski oraz duszpasterz strażaków - ochotników Gminy Żegocina ks. Stanisław Szczygieł.
    Sprawozdanie z działalności OSP Żegocina w minionym roku złożył Prezes Zarządu Kazimierz Waligóra. Oto treść tego sprawozdania: "Pierwszą uroczystością w jakiej wzięliśmy udział w 200 5 roku był opłatek strażacki w Rozdzielu. W minionym roku odbyło się 5 zebrań zarządu OSP. Na grudniowym zebraniu zarządu podjęliśmy decyzje o przyjęciu do naszej jednostki druha Pawła Jajecznicy z Rozdziela, który będąc już strażakiem w PSP w Bochni, wyraził chęci do bycia członkiem naszej straży.
Braliśmy udział w uroczystościach kościelnych, do których zaliczymy: czuwanie przy grobie Pana Jezusa, Rezurekcja, msze z okazji św. Floriana, msze św. oraz udział w procesji Bożego Ciała, msze św. Odpustową, jak i tych bardziej smutnych podczas których żegnaliśmy naszych 3 kolegów druhów. Ponadto druhowie byli zaangażowani wraz z policją w zabezpieczenie placu oraz drogi podczas lipcowego festynu. Wzięliśmy udział w uroczystości przekazania sztandaru jednostce OSP w Bełdnie połączonej z obchodami dnia naszego patrona św. Floriana. W ubiegłym roku dwukrotnie odwiedziliśmy grób zmarłego przed 3 laty prałata Antoniego Poręby w Ptaszkowej: w styczniu z okazji rocznicy jego śmierci oraz w listopadzie - Zaduszki. W listopadzie wzięliśmy udział w Zaduszkach Strażackich zorganizowanych przez naszego kapelana strażaków ks. Stanisława Szczygła, który odprawił uroczystą mszę za dusze nieżyjących już druhów ochotników. Przechodząc do spraw związanych z wyposażeniem naszej jednostki należy powiedzieć, że: w kwietniu otrzymaliśmy nieodpłatnie od PSP w Bochni pompę wysokociśnieniową "karcher". W samochodzie mercedes został zamontowany w Bielsku Białej zbiornik na wodę oraz agregat. Naprawiano oraz wymieniono pistolet do piany. Do mniej przyjemnych wydarzeń należy zaliczyć to, że w dniu 10 czerwca miało miejsce włamanie do naszej remizy, podczas którego skradziono: 2 piły spalinowe oraz agregat prądotwórczy. W dniu 1 lipca Prokuratura Rejonowa w Bochni umorzyła postępowanie w tej sprawie. Zostało wykonane dodatkowe zabezpieczenie okien i drzwi na kwotę 788,20, zapłaconą przez Urząd Gminy. Zabezpieczenie wykonał nieodpłatnie zastępca komendanta Marek Waligóra, Któremu chciałbym za wykonane prace szczególnie podziękować. W lutym odbyło się zebranie sprawozdawcze na którym podjęto uchwały dotyczące: 1) sprzedaży samochodu (UAZ), 2) podjęcia starań o etat kierowcy, 3) uzbrojenia samochodu technicznego marki "Mercedes" w urządzenia gaśnicze, 4) domundurowania strażaków bojowo i galowo, 5) współudział w zorganizowaniu wycieczki do Niepokalanowa. Wykonanie: 1) samochód został sprzedany 2) starania o etat kierowcy ponawiamy, 3) samochód techniczny został uzbrojony w środek gaśniczy, 4)domundurowanie przełożone na 2006 r. ze względu na dofinansowanie z systemu krajowego OSP; 5)wzięlismy udział w wycieczce do Niepokalanowa zorganizowanej przez ks. Kapelana Stanisława Szczygła. Ponadto poczyniono zakupy ze środków Komendy Głównej OSP, Zarządu Głównego ZOSP. OSP Żegocina:- agregat prądotwórczy - 2568 zł, pilarka spalinowa - 2461 zł, hełm biały 4 s/t. - 1866,51 zł, latarka elektryczna 85,40 zł, kompresor do powietrza - 515,20 zł, pistolet do pompowania kot - 27,60 zł, przewód do powietrza - 10 m - 52,44 zł, łańcuchy śniegowe - 415 zł. Dziękuje serdecznie panu komendantowi PSP w Bochni Krzysztofowi Kokoszka za wspieranie OSP Żegocina, panu Wójtowi oraz sekretarzowi U.G. za troskę oraz pomoc naszej jednostce. Chciałbym także podziękować pani Alfredzie Zatorskiej za nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu dokumentacji finansowej. Serdeczne podziękowania dla komendanta oraz druhów strażaków za trud i poświęcenie włożone w realizacje powierzonych nam zadań".

    Kolejnym sprawozdawcą był naczelnik jednostki druh Władysław Zatorski. Oto treść jego wystąpienia: "Dobiegł końca 2005 rok wypełniony społeczną służbą naszych lokalnych społeczności. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie środowisko, w którym nie funkcjonowałaby Ochotnicza Straż Pożarna zwłaszcza w obecnych czasach, które zagrożone są różnego typu kataklizmami: powodzie, wichury, pożary czy wiele innych. Jesteśmy częściowo gwarantem bezpieczeństwa dla naszej lokalnej społeczności. Nie ukrywam, że ostatnio da się zauważyć, że bezpieczeństwo to zachwiane jest nie tyle z powodu braku sprzętu czy wyposażenia strażaka w uzbrojenie osobiste lecz z powodu braku naboru młodych w nasze szeregi. Jest to podyktowane brakiem pracy w miejscu zamieszkania , nieodpowiednie podejście pracodawcy do zatrudnianego członka straży o ile chodzi o zwolnienia do akcji, masowe wyjazdy zagranicę w poszukiwaniu pracy, co można zaobserwować na przykładzie naszej jednostki i podlegających mi sąsiednich jednostek.  O ile chodzi o wyposażenie naszej jednostki to jest ono zadawalające, gdyż posiadamy 2 samochody : mercedesa z wyposażeniem do ratownictwa ogólnego i stara. W 2005 roku uzyskaliśmy umundurowanie uzbrojenia strażaka. Dysponujemy łącznością radiową - posiadamy 2 radiostacje radiowe i 2 przenośne jak również selektywne alarmowanie. Rok 2005 dla naszej jednostki nie był najlepszy - 3 druhów odeszło na wieczny spoczynek.  W ubiegłym roku dotknęła nas kradzież sprzętu z remizy. Jednakże dzięki Panu Wójtowi, który załatwił pieniądze na zakup skradzionego nam sprzętu uzupełniliśmy większość poniesionych szkód, brak nam tylko piły do betonu i żelaza. W roku sprawozdawczym mieliśmy zdarzenia, a było ich 22, w tym 4 pożary, wypadki drogowe, odśnieżanie, usuwanie nawisów lodowych i inne /np. udrażnialiśmy w 2 przypadkach kolektor ściekowy/. Jednostka brała udział w ćwiczeniach Małopolskiej Brygady Obwodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Druhowie naszej OSP brali również udział w zabezpieczaniu Rajdu Krakowskiego na terenie gminy Żegocina".

   Krótkie sprawozdanie złożył także skarbnik organizacji Andrzej Bilski oraz komisja rewizyjna, której przewodniczący druh Stanisław Waligóra postawił wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.

WALNE ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE

WALNE ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE

Uczestnicy zebrania - członkowie OSP w Żegocinie.

Stanisław Waligóra podczas składania wniosku o udzielenie zarządowi absolutorium.

    W dyskusji głos zabierali także goście. Kapitan Krzysztof Kokoszka pogratulował przyjęcia w strażackie szeregi nowych członków. Podziękował za współpracę z PSP. - Zależy nam na tym, aby OSP działały dobrze i prężnie, bo możemy się nimi w akcjach posiłkować - powiedział szef bocheńskich strażaków - zawodowców. Ksiądz kapelan Stanisław Szczygieł także podziękował za współpracę. Mówił również o swoich planach związanych z pełniona funkcją. Zaproponował m. in. zorganizowanie wycieczki do Ptaszkowej. Zapowiedział także realizację tradycyjnych już imprez: strażackich zaduszek i spotkania opłatkowego. O możliwości przekazywania na rzecz OSP 1-procentowego odpisu podatkowego mówił Władysław Zatorski, a zasady jego wpłacania objaśnił kpt. Kokoszka. W dyskusji wypowiedział się także Wójt Jerzy Błoniarz. Mówił o środkach przekazywanych jednostkom OSP z budżetu gminy oraz o pozyskanych środkach z innych źródeł, dzięki którym zmodernizowano remizy (np. w Bytomsku, gdzie założone centralne ogrzewanie) i sprzęt. Za niedostateczne uznał jeszcze zabezpieczenie samych strażaków w środki ochrony. Zastanawiał się nad tym, jak można zainteresować ludzi młodych działalnością w OSP.

     W głosowaniu jawnym udzielono zarządowi absolutorium, a następnie wybrano władze statutowe na kolejną kadencję w składzie takim samym, jak w poprzedniej. Dobrze to świadczy o zaufaniu członków jednostki do wybranego zarządu, w którym nadal pracować będą: Kazimierz Waligóra, Władysław Zatorski, Zdzisław Waligóra, Marek Waligóra, Andrzej Bilski, Mirosław Zatorski. Wybrano także komisję rewizyjną: Stanisław Waligóra, Józef Pączek, Jan Mróz oraz delegatów na zjazd gminny: Zdzisław Waligóra, Jerzy Błoniarz, Stanisław Kępa, Kazimierz Waligóra, Władysław Zatorski. Przyjęto, że w skład zarządu gminnego wejdą; Jerzy Błoniarz i Władysław Zatorski.
   Przyjęto także plan pracy na najbliższy rok. Zaplanowano m. in: zorganizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, zakup brakującego wyposażenia oraz pozyskanie nowych członków.

WALNE ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE WALNE ZEBRANIE OSP W ŻEGOCINIE
Przemawiał m. in.  kapelan - ks. Stanisław Szczygieł. Za współpracę z PSP podziękował kpt. K. Kokoszka.

[wstecz]