Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku.
STYCZEŃ 07                              
LUTY 04                              
MARZEC 04                              
KWIECIEŃ 01               15              
MAJ 06               20              
CZERWIEC 03               17              
LIPIEC 01               15              
SIERPIEŃ 05               19              
WRZESIEŃ 02               16              
PAŹDZIERNIK 07                              
LISTOPAD 04                              
GRUDZIEŃ 02                              

Odpady należy wystawiać do godz. 7.00

Opis: Kolory kwadratów oznaczają kolory worków, które będą odbierane w podanych terminach.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI - CO DO KTÓREGO WORKA >>>

UWAGA:
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe

- Rozdziele, Żegocina, Bełdno - 14.09.2019 r.

- Łąkta Górna , Bytomsko - 21.09.2019 r. 

INFORMACJA !

   Gmina Żegocina informuje, iż w 2019 r. odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony w następujący sposób:

a) w okresie od 01.01. do 31.03. i od 01.10. do 31.12. odbiór zarówno zmieszanych jak i selektywnie zebranych odpadów komunalnych prowadzony będzie raz w miesiącu (worki czarne, żółte, brązowe, niebieskie, zielone).

b) w okresie od 01.04. do 30.09. odbiór odpadów komunalnych prowadzony będzie w następujący sposób:
- worki CZARNE oznaczone napisem „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne” dwa razy w miesiącu,
- worki ŻÓŁTE oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” dwa razy w miesiącu,
- worki BRĄZOWE oznaczony napisem "Bio" dwa razy w miesiącu,
- worki NIEBIESKIE oznaczony napisem „Papier” jeden raz w miesiącu,
- worki ZIELONE oznaczony napisem „Szkło” dwa razy w miesiącu,
- worki POPIELATE oznaczone napisem „Odzież i tekstylia” jeden raz w kwartale,
- worki POMARAŃCZOWE oznaczone napisem „Chemikalia” odbierane będą dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie.

   System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.

   Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory – należy dostarczyć w miejsce wskazane przez gminę Żegocina (wypisane poniżej) w poszczególnych miejscowościach jeden raz do roku w terminie określonym w harmonogramie.

    Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą z miejsc wskazanych przez gminę Żegocina (wypisane poniżej) w poszczególnych miejscowościach w terminie określonym w harmonogramie (odbiór 1 raz w roku) w ilości do 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego.

    Odpady niespełniające tej definicji oraz odpady powyżej limitu 2 m3 nie będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ich odbiór powinien odbywać się w oparciu o indywidualne umowy zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane lub właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami.

Miejsca wskazane przez gminę Żegocina do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych wymienionych powyżej:
Bełdno – plac po starej świetlicy (przedszkole)
Bytomsko – plac OSP
Rozdziele – plac OSP
Łąkta Górna – plac oczyszczalnia ścieków
Żegocina – Parking Przybyszówka

    Wszystkie te odpady będą odbierane zgodnie z datami podanymi w tabeli w godzinach od 7.00 do 20.00.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -
DO POBRANIA >>>

Odbioru odpadów dokonuje Firma "TRASZKAN" s.j. Zbiór i segregacja odpadów
32 - 413 Zegartowice 105. 
Tel: 12-271-51-17     Biuro czynne od poniedzialku do piatku w godz. 8.00 - 17.00
e-mail: traszkan@poczta.onet.pl
www.traszkan.pl

[wstecz]